Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Miloš Sarauer – MIRA, Jungmannovo náměstí 470, 284 01 Kutná Hora

platné od 1.7.2014

 

1. Úvodní ustanovení

 

Obchodní podmínky společnosti Miloš Sarauer - MIRA upravují obchodní spolupráci při prodeji zboží a produktů mezi kupujícím a společností Miloš Sarauer - MIRA (dále jen prodávající), kteří spolu uzavřeli Smlouvu o obchodní spolupráci.

 

2. Kupující

 

Kupujícím může být pouze fyzická nebo právnická osoba zabývající se prodejem výpočetní techniky, a/nebo činnostmi na tento prodej navazující, a toto prokazuje živnostenským listem. Zároveň musí mít kupující s prodávajícím uzavřenou platnou Smlouvu o obchodní spolupráci. Všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodním zákoníkem.

 

3. Objednávání zboží a produktů

 

Objednávky kupujících se přijímají osobně na provozovně prodávajícího, telefonicky nebo faxem na telefonních číslech provozovny prodávajícího, přes e-shop na www stránce prodávajícího (http://obchod.mira.cz) nebo jinak pomocí internetové sítě. Kupující je odpovědný za případné zneužití jemu sdělených hesel pro vstup do individuálního účtu kupujícího zveřejněného na www stránkách prodávajícího. Kupující a prodávající uznávají elektronickou formu komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím elektronické pošty, ICQ nebo jiného komunikačního prostředku využívající internetovou sítě za platnou a závaznou pro obě kupní strany.

 

4. Platební podmínky

 

Při jednotlivých obchodních případech lze sjednat tyto způsoby plateb:

 • platba před dodáním zboží
 • platba dobírkou
 • platba dobírkou se uskutečňuje v případech dodání zboží kupujícímu prostřednictvím smluvního přepravce. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu, která mu bude doručena současně se zbožím.
 • platba platební kartou na provozovně

 

5. Cenové podmínky

 

Prodávající přiřadí kupujícímu smluvní ceny na základě rozsahu obchodní spolupráce. Smluvní cena je nákupní cena kupujícího bez daně z přidané hodnoty. Specifikace zboží a smluvní ceny bez daně z přidané hodnoty jsou uvedeny na individuálním účtu kupujícího zveřejněného na www stránkách prodávajícího (http://www.mira.cz/). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího vyrozumění. Na žádost kupujícího je možno upravit kupní ceny zboží jednorázově v případě objemově mimořádné zakázky.

 

Důležité upozornění:

 • při objednávce z internetového obchodu platí ceny e-shopu, pokud není domluveno předem jinak
 • při objednávce emailem či telefonicky platí ceny smluvní

 

6. Dodací podmínky

 

Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn dnem předání dokladů, které jsou nutné k převzetí zboží, nebo předáním zboží veřejnému přepravci. Na žádost kupujícího zajistí prodávající přepravu zboží prostřednictvím smluvního přepravce na dodací adresu kupujícího do tří pracovních dní. Náklady na dopravu zboží hradí kupující, jestliže však kupní cena bez daně z přidané hodnoty dopravovaného zboží přesáhne částku Kč 15 000,- hradí náklady spojené s dopravou zboží prodávající. Náklady na dopravu činí Kč 150,-bez DPH, při platbě dobírkou Kč 250,- bez DPH. Při doručení zboží přepravní službou je kupující povinen zkontrolovat stav a úplnost zásilky, zda je lepící páska neporušena, či zda nedošlo při přepravě zboží k porušení obalu či obsahu. V případě zjištění jakýchkoliv závad je třeba zkontrolovat obsah zásilky, porovnat jej s fakturou a pokud bude zjištěn rozdíl nebo jakékoliv poškození, sepsat zápis o škodě přímo s přepravcem. Do zápisu o škodě uvede kupující detailně rozsah škody.

 

7. Reklamační řád

 

Záruční podmínky se řídí Obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Miloš Sarauer - MIRA a Obchodním zákoníkem. Délka záruky je uvedena u každého produktu na dodacím listu. Den vystavení faktury je počátečním datem, kdy začíná plynout záruční doba. Nebezpečí škody na zboží při osobním odběru přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího, při dodávce zboží přepravní službou po jeho fyzickém převzetí od dopravce. Reklamační řízení se provádí v autorizovaných servisních střediscích a v reklamačním oddělení v provozovně prodávajícího na základě předložení dokladu o koupi reklamovaného zboží a dodacího listu, kde jsou uvedena sériová čísla výrobků . Na zboží servisované třetími stranami (autorizovanými servisními středisky) se vztahují reklamační podmínky těchto stran či reklamační podmínky výrobce. Kupující je povinen doručit zboží k reklamaci na své náklady. Zboží musí být řádně uloženo, kompletně zabaleno v originálním balení a zajištěno proti poškození při jeho přepravě, všechny nálepky nenacházející se na zboží v okamžiku jeho prodeje musí být odstraněny. Reklamace začíná běžet datem přijetí reklamovaného zboží v reklamačním oddělení. Pokud zašle kupující zboží určené k reklamaci na náklady prodávajícího, nemůže být převzato. V případě, že nebude možná oprava vadného zboží, bude vadné zboží nahrazeno produktem se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi a to od stejného nebo jiného výrobce, příp.bude vystaven dobropis. Po vyřízení reklamace zašle prodávající zboží kupujícímu na své náklady.

 

Ze záruky jsou vyjmuty:

 • škody vzniklé vlivem neodborného zacházení, násilí, zásahu cizích osob či neopatrnou dopravou,
 • zařízení, u kterých bylo odstraněno, zničeno či pozměněno číslo výrobní série,
 • škody vzniklé nerespektováním návodu k obsluze, nedbalým zacházením,
 • zařízení, jejichž nefunkčnost či omezená funkčnost nebyla prvotně způsobena vadou tohoto zařízení či jeho části, ale vlivem jiné závady (např. síťové napájení, SW produkt provozovaný na počítači, extrémní klimatické podmínky, mechanické poškození apod.) došlo k druhotnému poškození,
 • škody vzniklé v důsledku živelných pohrom (požár, záplavy apod.) a vyšší moci,
 • spotřební materiál